ข้อมูลประชากรวัยเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
จำแนกตามตำบล

  ตำบล ขุนน่าน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
  ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
  ตำบล เชียงกลาง อำเภอ เชียงกลาง
  ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงกลาง
  ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง
  ตำบล พญาแก้ว อำเภอ เชียงกลาง
  ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง
  ตำบล พระพุทธบาท อำเภอ เชียงกลาง
  ตำบล จอมพระ อำเภอ ท่าวังผา
  ตำบล ตาลชุม อำเภอ ท่าวังผา
  ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา
  ตำบล ป่าคา อำเภอ ท่าวังผา
  ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา
  ตำบล ผาทอง อำเภอ ท่าวังผา
  ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา
  ตำบล ริม อำเภอ ท่าวังผา
  ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ ท่าวังผา
  ตำบล แสนทอง อำเภอ ท่าวังผา
  ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง
  ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง
  ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง
  ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง
  ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ
  ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ
  ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ
  ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ
  ตำบล แงง อำเภอ ปัว
  ตำบล เจดีย์ชัย อำเภอ ปัว
  ตำบล ไชยวัฒนา อำเภอ ปัว
  ตำบล ปัว อำเภอ ปัว
  ตำบล ป่ากลาง อำเภอ ปัว
  ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว
  ตำบล ยม อำเภอ ปัว
  ตำบล วรนคร อำเภอ ปัว
  ตำบล ศิลาเพชร อำเภอ ปัว
  ตำบล ศิลาแลง อำเภอ ปัว
  ตำบล สกาด อำเภอ ปัว
  ตำบล สถาน อำเภอ ปัว
  ตำบล อวน อำเภอ ปัว
  ตำบล ชนแดน อำเภอ สองแคว
  ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว
  ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว